Indywidualna obsługa prawna


Wsparcie oferuję również na rzecz osób indywidualnych. Zdając sobie sprawę ze specyfiki spraw, z którymi zwracasz się o pomoc, gwarantuję całkowitą dyskrecję oraz najwyższe standardy etyki adwokackiej. Zapewniam, że wszystko co powiesz zostanie wykorzystane w Twoim interesie. Zapewniam stałe wsparcie oraz prowadzenie spraw sądowych w każdej instancji.

Swoją pomoc oferuję w sprawach z zakresu:

Prawo cywilne:

 • umowy cywilnoprawne  – sporządzanie projektów, prowadzenie negocjacji (np. umów kupna, sprzedaży, pożyczki, najmu)
 • sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, zachowek)
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności, podział majątku
 • służebności i użytkowanie wieczyste
 • postępowania egzekucyjne
 • dochodzenie roszczeń z umów

Prawo karne/ karne skarbowe/ prawo wykroczeń:

 • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, policję oraz inne służby
 • wszystkie typy postępowania karnego/ karnoskarbowego – przygotowywanie wszelkich pism procesowych, środków odwoławczych  oraz obrona na każdym etapie postępowania
 • postępowaniu wykonawczym (np. sprawy z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie)
 • w sprawach z oskarżenia prywatnego w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja pokrzywdzonych (np. sporządzanie pisemnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnych aktów oskarżenia)

Prawo administracyjne:

 • gwarantuję doradztwo i zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzenie opinii prawnych, odwołań od decyzji

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • opieka i kuratela
 • ustalenie i zaprzeczanie pochodzenia dziecka

Prawo pracy:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy
 • nawiązanie, zmiana, rozwiązanie stosunku pracy
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 • roszczenie wynikające z zakazu konkurencji

Prawo ubezpieczeń społecznych:

 • oferuję pomoc przy kompletowaniu dokumentów oraz składaniu wniosków o przyznanie świadczeń emerytalnych i rentowych oraz reprezentację przed sądami powszechnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach takich jak np. przyznawanie rent i emerytur, odwołań od decyzji lekarzy-orzeczników  czy  przyznawania świadczeń

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

15 + 6 =